Altınşehir, Acısu Cd. No: 80/B 34773 Ümraniye/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ilginkapivepencere.com. Unvanı ile faaliyetlerini yürüten ilginkapivepencere.com
(“ilginkapivepencere.com”) olarak kişisel verilerinizin
güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ilginkapivepencere.com’nin
etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere
(yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış
ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu
sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel
verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz.
1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca “Altınşehir, Acısu Cd. No: 80/B 34773 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet
gösteren ilginkapivepencere.com. Veri Sorumlusudur.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz ilginkapivepencere.com tarafından; kayıt için bilgi edinme talebiniz uyarınca
ilginkapivepencere.com’nin iş birimleri tarafından sizlere gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
kampanya / promosyon/ indirim ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
için Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla
her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair
mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, ilginkapivepencere.com’un denetime
yetkili kurum ve kuruluşlara, ilginkapivepencere.com faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde ilginkapivepencere.com tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle
aktarılmaktadır.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Bilgi ve Kayıt için gerekli formu doldurarak tarafımızla paylaşmış olduğunuz size ait ad-soyad, telefon
numarası ve e-posta adresi verileriniz ile veli bulunduğunuza çocuğunuza ait ad-soyad verileri;
Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu
olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu
olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ilginkapivepencere.com meşru menfaatleri için veri
işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
5. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman ilginkapivepencere.com’ne başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi,
okuldan veya ilginkapivepencere.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru
formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya
“Ayazağa Mahallesi Kurt Yolu Sokak. Korkut Pasajı no:3/B Sarıyer İstanbul” şahsi başvurunuzla ya da elektronik
ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan
sonra KEP adresinizi veya ilginkapivepencere.com’nin veri kayıt sisteminde halihazırda
kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak email adresimize iletebilirsiniz.
ilginkapivepencere.com, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on
sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 10 Türk Lirası işlem ücreti alarak
yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
ilginkapivepencere.com tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini
geçemeyecektir.
ilginkapivepencere.com. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ
HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ
“Altınşehir, Acısu Cd. No: 80/B 34773 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren . ilginkapivepencere.com ile faaliyetlerini yürüten ilginkapivepencere.com
(“ilginkapivepencere.com”) olarak kişisel verilerinizin
güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ilginkapivepencere.com’un
etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere
(yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış
ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu
sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel
verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz.
6. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca “Altınşehir, Acısu Cd. No: 80/B 34773 Ümraniye/İstanbul” adresinde faaliyet
gösteren ilginkapivepencere.com. Veri Sorumlusudur.
7. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz ilginkapivepencere.com tarafından; ilginkapivepencere.com’nin yürüttüğü ticari
faaliyetlerin mevzuata ve ilginkapivepencere.com politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için
ilginkapivepencere.com’nin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda
faaliyetlerin yürütülmesi, ilginkapivepencere.com’nin denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
ilginkapivepencere.com’nin eğitim faaliyetleri ve öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin
yürütülmesi, ilginkapivepencere.com’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi,
ilginkapivepencere.com kurumsal iletişim ve pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve ilginkapivepencere.com’un ilişkisi
içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Milli Eğitim
Bakanlığı mevzuatından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla Kanun’da belirtilen
sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı
ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
8. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair
mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, ilginkapivepencere.com’u denetime
yetkili kurum ve kuruluşlara, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına anlaşmalı
olunan ödeme kuruluşlarına, ilginkapivepencere.com faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi
için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde ilginkapivepencere.com’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle
aktarılmaktadır.
9. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, ilginkapivepencere.com’un yetkili birim ve çalışanları tarafından e-posta, telefon,
internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla
otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu
kapsamda kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, mesleki deneyim,
pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, iş yeri hekimi ile revir çalışanlarıyla paylaşılan sağlık verileri, kaza
veya diğer sağlık bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler kategorisinde yer alan kişisel
veriler; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin
zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ilginkapivepencere.com’nin meşru menfaatleri için veri
işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
10. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman ilginkapivepencere.com’ne başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
• Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. “Altınşehir, Acısu Cd. No: 80/B 34773 Ümraniye/İstanbul”
ilginkapivepencere.com, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on
sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 10 Türk Lirası işlem ücreti alarak
yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
ilginkapivepencere.com tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini
geçemeyecektir.